Hoppa till sidans innehåll

Soilfood har som mål att ersätta jungfruliga råvaror med återvunna råvaror i stor mängd på kort tid. Vår roll är att göra det enkelt för såväl jordbrukare som industrin att förändra världen. I vår årliga förnybarhetsrapport beskriver vi de effekter av vår verksamhet som förnyar miljön.

2020 förädlade vi totalt 208 633 ton biprodukter från industrin för att användas inom jordbruket. Genom vår verksamhet och i samarbete med jordbrukare och industrin minskade vi utsläppen med 24 501 ton koldioxidekvivalenter genom att minska användningen av konstgödsel och bruten kalk. Det motsvarar koldioxidavtrycket från 2 379 finska invånare. Utsläppen från vår egen operativa verksamhet har dragits av från dessa siffror.

Vad betyder termen förnybarhet?

Förnybarhet eller regenerativitet hänvisar till en modell där man återställer utvecklingen och gör den förnybar och återhämtningsbar för såväl naturen som människan. Tanken är att vi ska lämna saker och ting på en bättre nivå än de var i början. Modellen styr verksamheten från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. På så sätt ställer miljöns och människans välmående upp ramarna för den ekonomiska framgång som affärsverksamheten strävar efter.

Soilfoods omsättning ökade med 24 %. De positiva miljöeffekterna av verksamheten ökade i samma förhållande och innefattar såväl utsläppsminskningar som kolsänkor som uppstått genom verksamheten.

Genom vår verksamhet återvann vi näringsämnen till jordbruket för att ersätta jungfruliga råvaror. Kvävet som används i gödsel tillverkas väldigt energiintensivt, ofta med hjälp av naturgas, och fosfor bryts från marken. Genom att återvinna dessa näringsämnen kan vi odla mer hållbart och lönsamt.

De första kolsänkorna inom det finska jordbruket är till salu

I våras lanserade Soilfood som första aktör en modell genom vilken jordbrukare kan sälja kolsänkor i sin åkermark för att kompensera utsläppen. Kolsänkorna uppstår när Soilfoods jordförbättringsfibrer som förädlats från industrins biprodukter används för jordförbättring och en del av kolet binds långvarigt i jorden. Varje ton jordförbättringsfiber har bundit 50–130 kg koldioxid från luften, beroende på produkt. Det motsvarar i genomsnitt en kolsänka med 4–7 ton koldioxid per hektar åkermark.

2020 gav Soilfoods verksamhet upphov till totalt 5 691 kolsänkor, som är till salu på den internationella marknadsplatsen Puro.earth. Intäkterna delas jämnt på ett öppet och transparent sätt mellan jordbrukarna, industrin och Soilfood, då alla behövs för att kolsänkor ska uppstå. Målet med verksamhetsmodellen är att göra det ännu mer lönsamt att välja en lösning som följer principen för cirkulär ekonomi. När det mest hållbara valet även är de mest lönsamma sker förändringen snabbare.

För odlaren är jordförbättringsfibrer i första hand ett sätt att förbättra markens bördighet. Hög bördighet som förlitar sig på goda förhållanden för jordens mikroorganismer garanterar stora skördar med låga utsläpp och gör det möjligt att binda kol i jorden, vilket dämpar klimatförändringarna.

Mindre växtnäringsläckage till vattendragen

Soilfoods jordförbättringsfibrer är ett dokumenterat effektivt sätt att öka jordens mullhalt, förbättra förmågan att hålla kvar vatten och näringsämnen och öka den mikrobiologiska aktiviteten. Undersökningar från finska Naturresursinstitutet visar att jordförbättringsfibrer är en av de effektivaste metoderna för att skydda vattendragen – fiberbehandlingen halverar risken för  fosforläckage från åkrarna.*

Genom våra produkter levererade vi 13 048 ton kol till jordbruket, vilket förbättrar odlingsmarkens bördighet.

* Rasa, K, Pennanen, T, Peltoniemi, K, et al. Pulp and paper mill sludges decrease soil erodibility. J. Environ. Qual. 2021; 50: 172– 184. https://doi.org/10.1002/jeq2.20170  ​