fbpx
Hoppa till sidans innehåll

1. Hantering av personuppgifter

I denna text förklarar vi hur Soilfood sparar och hanterar personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen och våra principer omfattar inte webbplatser för andra företag eller organisationer, fastän det skulle finnas länkar till dem via våra tjänster, system eller webbplatser. 

1.1. Avtal 

Vi hanterar informationen som kunden gett för att fullgöra avtalet för den tjänst eller produkt som beställts av kunden. 

1.2. Samtycke

Vi kan behandla information som tillhandahållits eller observerats av kunden med användarens samtycke för att göra riktad försäljning och marknadsföring.

1.3. Berättigat intresse

Soilfood Ab behandlar personuppgifter baserar sig på ett berättigat intresse:

De personuppgifter vi har behandlas internt av Soilfood Ab. Dessa hanteringssändamål är nödvändiga för verksamheten och baseras således på ett berättigat intresse.

1.4 Lagstadgad skyldighet

Soilfood Ab är skyldigt att behandla och lagra en del av kundens personuppgifter för att följa redovisnings- eller annan obligatorisk lagstiftning. Således baseras behandlingen på uppfyllande av en lagstadgad skyldighet.

2. Informationsinnehåll i registret och korrekta informationskällor

2.1. Information som kunden eller partner gett

Soilfood Ab samlar in information som tillhandahålls av kunden eller på annat sätt personligen identifierar kunden för leverans och fakturering av beställningar eller andra tjänster, för hantering och utveckling av kundrelationen och för marknadsföring. Utan denna information kan inte bolaget leverera de produkter eller tjänster som kunden beställt. Personuppgifter som samlas in är:

Eventuell annan transaktions- och användningsinformation relaterad till kundrelationen (t.ex. information om transaktioner inom kundrelationen och användning av produkter och tjänster i olika kanaler, information om tillfredsställelse som kunderna själva tillhandahåller och annan motsvarande transaktions- och användningsinformation eller ytterligare information relaterad till beställningen).

2.2 Observerad information från användningen av tjänsterna 

För att utveckla våra tjänster och vår affärsverksamhet och rikta vår marknadsföringskommunikation använder vi automatiskt cookies för att samla in information om besökare på vår webbplats. Vi samlar in information bl.a. om besökarna på vår webbplats för att bättre förstå hur de använder webbplatsen och hurdant innehåll och vilka tekniska lösningar som betjänar dem bäst. Analysen av besöksinformationen hjälper oss att utveckla vår webbplats till en ännu mer tjänstvänlig webbplats. Vi använder även informationen för riktning av marknadsföringen och försäljningen bland annat på Facebook.

2.3. Information från annat håll 

Soilfood Ab kan också använda externa datakällor för att uppdatera och berika informationen för att säkerställa att våra kunders information är uppdaterad och felfri:

Om personuppgifter behandlas för andra ändamål än de som nämns ovan, kommer vi att se till att behandlingen överensstämmer med det syfte för vilket informationen ursprungligen samlades in.

3. Datalagringsperiod

Soilfood Ab behåller endast kundens uppgifter så länge som är nödvändigt för att uppnå de syften som definierats ovan i enlighet med gällande lagstiftning. Registrens ändamålsenlighet kontrolleras regelbundet.

Informationen i marknadsföringsregistret behålls vanligtvis tills personen vägrar ta emot marknadsföringskommunikation eller om informationen annars är inaktuell. Kunden kan också själv påverka datalagringsperioden på de sätt som beskrivs i nästa avsnitt. Information om marknadsföringsförbudet lagras i registret så att vi kan säkerställa att det uppfylls.

Redovisning eller annan lagstiftning kan tvinga företaget att behålla en del av kundens personliga information även efter att kundrelationen upphört eller annan grund för behandling av personuppgifter.

4. Utlämning av uppgifter

 Soilfood Ab lämnar inte ut kundens personuppgifter till tredje part i andra fall än de som beskrivs nedan:

Vi använder underleverantörer vid behandling av uppgifterna, i vilket fall vi genom avtalsgarantier garanterar att uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och detta dataskyddsuttalande. Underleverantörer behandlar uppgifterna för vår räkning och får inte behandla uppgifterna för sina egna syften.

5. Dataöverföringar utanför EU- eller EES-området

Vi överför inte data utanför EU- eller EES-området.

6. Principer för registerskyddet

För att skydda personuppgifterna använder vi nödvändiga tekniska och organisatoriska datasäkerhetsmetoder. Tillträde till registret är begränsat till personer som är anställda av den registeransvarige och andra utsedda personer som behöver information vid utförandet av sina uppgifter. Personer som behandlar personuppgifter är bundna av tystnadsplikt. Uppgifterna är sparade i databaser, som kräver användarnamn och lösenord. Uppgifterna i databaserna är tekniskt skyddade med brandväggar.

Organisationen har instruerats i säker hantering av register. I princip lagras alla register bakom brandväggarna i intranätet.

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i frågor som rör insamling, behandling och innehåll av hens personuppgifter.

Om du vill kan du skicka en begäran till Soilfood att berätta vilken information som har lagrats om dig. Du kan också begära att din information tas bort från våra register genom att skicka ett e-postmeddelande. Även om din information till exempel tas bort från marknadsföringsregistret kan vi fortfarande skicka meddelanden i kundrelaterade ärenden.

Frågor och respons angående registren besvaras inom 20 arbetsdagar.

8. Ändringar i dataskyddsklausulen

Soilfood Ab förbehåller sig rätten att ändra företagets dataskyddsklausul genom att meddela det i sina tjänster. Ändringarna kan baseras på lagstiftning eller utveckling av företagets verksamhet.

9. Kontaktuppgifter

Soilfood Ab
Tammelan Puistokatu 21  
33500 TAMPERE 
+358 40 023 0730 
Soilfood@soilfood.fi