fbpx
Hoppa till sidans innehåll


Soilfoods markförbättringsfibrer är högklassiga jordförbättringsmedel förädlade av skogsindustrins biprodukter. Det är vetenskapligt bevisat att markförbättringsfibrer är det mest effektiva sättet att öka jordens mullhalt och förbättra strukturen, förmågan att hålla kvar vatten och näringsämnen samt öka mikrobiologisk aktivitet.

Mängden organiskt material har konstaterats minska globalt i jordbruksmark. I exempelvis Finland avges årligen cirka 200 kg kol per hektar från mineraljordar till atmosfären. Förlusten av kol syns i åkermarker som svag struktur och låg mullhalt.

Soilfood Näringsfibrer används för att tillföra en betydande mängd organiskt material till jordmånen och på så sätt förbättrar man bearbetbarheten, torktåligheten samt mikroorganismernas funktion. Soilfood Näringsfibrer innehåller betydande mängder huvud-, bi- och mikronäringsämnen. Näringsämnen i löslig form är snabbt tillgängliga för växterna. Näringsämnen i organisk form är inte känsliga för urlakning utan är tillgängliga för växterna under hela vegetationsperioden.

Soilfood Nollfiber är näringsfattiga markförbättringsmedel som innehåller kalciumkarbonat. Förutom att man tillför organiskt material kan man även kontrollera jordens surhet.

Varför används markförbättringsmedel?

Med Soilfood Nollfiber kan vi på en tillföringsgång tillägga mest organiskt material i plogskiktet, eftersom näringsämnena inte begränsar spridningsmängden.

En del av markförbättringsfibrernas organiska material bryts ner långsamt, vilket leder till att kolet binds långvarigt i jorden, allt ifrån ett par år till årtionden. Tillsättning av organiskt material förbättrar snabbt jordens grynstruktur och mullhalt samt odlingssäkerhet: med 20–50 t/ha markförbättringsfibergiva ökar man åkerns mullhalt och förbättrar jordens vattenupptagningsförmåga.

Tillsättning av organiskt material accelererar jordens mikrobaktivitet. Detta gör näringsämnena som är bundna till jorden och det organiska materialet mer användbara för växterna och minskar även risken för urlakning särskilt utanför vegetationsperioden. Aktiv mikrobaktivitet förebygger även växtsjukdomar.

Åkermark som behandlats med fibrer:

Lagring och spridning av markförbättringsfibrer

Markförbättringsfibrernas torrsubstanshalt varierar mellan 30 – 40 procent och spridningen av fibrerna lyckas bäst med spridningsutrustning för torrgödsel. Forskning visar att upprepad användning av mängder på 50–100 t/ha ger betydande jordförbättrande effekter.

Användningen av markförbättringsfibrer skulle också kunna tas med som en regelbunden åtgärd i växtföljden med cirka 3–5 års mellanrum.

Forskningsresultat visar nyttan i vattenskydd

Enligt forskning är användningen av jordförbättringsfibrer den mest effektiva metoden att minska lantbrukets näringsurlakning ut i vattendragen. Med jordförbättringsfibrer uppnåddes upp till en 50 procents minskning i fosforurlakningen under fyra års tid från behandlingen. (Rasa et al. 2020*)

Läs mer om forskningen >>

Produktkvalitet- och säkerhet är hörnstenarna i vår verksamhet. Läs mer >>

Bekanta dig med våra andra produktkategorier

*Rasa et al. (2020), Pulp and Paper Mill Sludges Decrease Soil Erodibility. J. Environ. Qual. doi:10.1002/jeq2.20170