fbpx
Hoppa till sidans innehåll

Dagens Nyheter har publicerat vår vd Mattias Gustafssons debattartikel ” Svensk matförsörjning behöver tryggas från rysk inverkan”. DN Debatt 26.4.2024

Sveriges inhemska livsmedelsproduktion är helt beroende av importerad konstgödsel som i alltför stor utsträckning har sitt ursprung i Ryssland. Samtidigt eldar vi upp råvaror som skulle kunna användas som jordförbättringsmedel och minska behovet av gödning. De näringsämnen som jordbruket behöver finns redan inom landet. Det existerar redan bra lösningar för cirkulär tillverkning. Kan dessa skalas upp tillräckligt snabbt kan vi öka säkerheten i Sveriges livsmedelsförsörjning och minska importberoendet samtidigt som vi gör miljön och klimatet en tjänst.

Sveriges jordbruk är beroende av tillgången på importerad konstgödsel

I dagsläget importerar Sverige cirka 750 000 ton gödselmedel per år. 96 procent av detta är konstgödsel, eftersom vi i princip helt saknar egen produktion av detta. Enligt en rapport från Jordbruksverket (2023-03-31), kom merparten av Sveriges import under 2021 från näraliggande EU-länder, men 22 procent kom direkt från Belarus och Ryssland. Även EU som helhet är nettoimportör av mineralgödsel. Trots kriget mot Ukraina kommer fortfarande 27% av EU:s konstgödselimport från Ryssland. Även en betydande andel av råvarorna till EU:s egen kvävegödselproduktion kommer från Ryssland.

De näringsämnen som främst behövs för jordbruket är kväve, fosfor och kalium (NPK). Importerad mineralgödsel står för cirka 83 procent av det kväve, 42 procent av den fosfor och 23 procent av det kalium som varje år behövs i svenskt jordbruk.

Vår livsmedelsberedskap kräver större självförsörjning

Ur ett beredskapsperspektiv är det avgörande att Sverige har en större förmåga till självförsörjning när det gäller viktiga insatsprodukter till jordbruket. Covid-19 pandemin har belyst Sveriges sårbarhet när det gäller störningar i internationella logistikkedjor. Ett försämrat säkerhetsläge gör det också mer angeläget att säkerställa en stabil grundläggande inhemsk livsmedelsförsörjning. Då måste beroendet av importerat konstgödsel avvecklas.

Råvara finns inom landet

Jordbruksverket konstaterar i sin rapport från 2023 att råvara finns inom landet och att den skulle kunna användas för inhemsk tillverkning av gödningsmedel. För kväve och fosfor finns faktiskt grundförutsättningar att helt och hållet täcka Sveriges behov av mineralgödsel – och mer därtill.

Både kväve och fosfor finns i avfall/biprodukter från svenska industrier. Kalk och fibrer som kan användas för att förbättra jordstruktur och markens bördighet finns i stor mängd i restprodukter från pappers- och massaindustrin. En större användning av slam och fibrer i jordbruket skulle minska behovet av gödning, men en förutsättning för att så ska ske är att vi faktiskt får tillgång till att återvinna mer fibrer.

Det finns alltså en betydande, till stora delar outnyttjad potential i form av avfall och restprodukter   som idag i allt för stor utsträckning går till förbränning, läggs i olika förvar eller används som fyllnadsmassor. Att återvinna dessa är det enklaste, billigaste och framförallt snabbaste sättet att minska beroendet av importerad mineralgödsel och därmed göra livsmedelsapparaten mer robust.

Fler svenska industrier behöver engagera sig

Fler svenska industrier bör se det som en prioriterad del i sitt hållbarhetsarbete och samhällsansvar att se till att en större del av deras sidoströmmar kommer till användning som cirkulär råvara, istället för att eldas upp eller läggas i förvar eller deponeras. Det gäller bland annat pappers- och massaindustrier vars sidoströmmar innehåller fibrer och fosfor som kan användas till produktion av jordförbättringsfibrer och jordbrukskalk som ökar jordens bördighet och minskar behovet av gödsel.

Även gruvbolag, biodrivmedelsproducenter och livsmedelsindustrin producerar sidoströmmar som är rika på fosfor, kväve och kalium, näringsämnen som svenskt jordbruk behöver. Vi på Soilfood så väl som andra kommersiella, värdedrivna företag, återvinner idag tillsammans med initierade industrier betydande mängder. Ska vi uppnå tillräckliga övergripande effekter behöver vi dock öka takten betydligt. Fler material måste återvinnas och komma livsmedelsförsörjningen till nytta. Vi behöver få fler industrier att agera förnuftigt när det gäller avfall och sidoströmmar. 

Vi behöver också förbättringar av godkännandeprocessen för cirkulärt producerade produkter, gärna med nationella kriterier som förenklar för tillsynsmyndigheter som kommuner och länsstyrelser. Dagens regelverk är inte anpassat för cirkulär tillverkning och är en onödig broms i omställningen till större återanvändning av värdefulla ämnen.

Att öka självförsörjningsgraden är egentligen enkelt

För att Sverige ska få en livsmedelsproduktion som helt kontrolleras av oss själva krävs en utbyggd egen mineralgödselproduktion. En sådan kommer så klart inte på plats i en handvändning, men vi kan redan nu minska behovet av importerade gödningsmedel. För det krävs inga tunga investeringar. Det finns redan etablerade företag med processer för cirkulär tillverkning att luta sig mot.

Allt som krävs är att fler industrier än idag prioriterar att flytta sina avfall högre upp i avfallstrappan. Idag fastnar alltför mycket material på nivån ”energiåtervinning”, vilket betyder att det eldas upp istället för att bli nya produkter som gör nytta på våra åkrar. Ett tydligare regelverk skulle också underlätta och snabba på omställningsarbetet.

Nuvarande situation gynnar varken Sveriges livsmedelsberedskap, miljön eller klimatet. Istället innebär den ett direkt och indirekt flöde av svenska pengar till den ryska krigskassan. Det omvända måste bli verklighet och gärna snabbt!

Mattias Gustafsson, vd Soilfood Sweden AB

Dela

Läs även