fbpx
Hoppa till sidans innehåll

– Jord med ett alltför lågt pH ger inte förutsättningar för en rimlig skördenivå. En lämplig pH-nivå i jorden är en försäkring för att de värdefulla näringsämnena i gödselmedel ska vara så tillgängliga som möjligt för växterna, sammanfattar Ingrid Bechtel vid Soilfood svaret.

Markens surhet inverkar på näringsämnenas löslighet och därigenom på hur växterna kan ta upp dem ur jorden. Exempelvis binds fosfor i sur jord och blir då svårtillgänglig för växterna. När markens pH stiger ökar fosforns löslighet upp till en viss grad.

– Gödselmedelpriserna ligger på topp så det är viktigt att se till att allt som går att få ur gödselmedlen är tillgängligt för växterna under kommande odlingssäsonger. I dagsläget lönar det sig att satsa på markens bördighet, eftersom åkermark i gott skick ger säkrare skörd också i det fall att tillgången till gödsel försvåras. Det handlar om försörjningsberedskap, säger Bechtel.

Detta är sur jord

Bland annat jordbearbetning, gödsling och urlakning av närsalter bidrar till försurning. Mycket kalcium och magnesium försvinner från åkrarna med regn.

– Det finns kännedom om åtminstone 16, eller rentav 32, näringsämnen som växterna behöver. Kalkning påverkar tillgången till näringsämnena på lite olika sätt. Det rekommenderade och eftersträvade pH-värdet är inte optimalt för alla näringsämnen. Det viktiga är att maximera fördelarna och minimera nackdelarna, säger Bechtel.

Hon tar upp mangan som ett exempel på ett näringsämne som ofta kommer upp när man talar om jordens surhet.

– Det är svårt att påverka mängden mangan i marken eftersom mekanismerna är komplicerade. Växternas förmåga att ta upp mangan i jorden försämras snabbt när pH-värdet stiger, särskilt över 6,5. Mangan är överlag svårrörligt i såväl mark som växter. Å andra sidan är det mycket lätt att gödsla med i form av bladgödsel.

Biologi, kemi och fysik

I jordmånen påverkar allting allt annat. Biologiska, kemiska och fysikaliska fenomen hänger samman. Därmed syns effekterna av kalkningsbesluten såväl i pH-värdet som i kornstruktur och mikrobiell aktivitet. Även de grödor som odlas påverkas av pH-värdet.

Vanliga åkergrödor är spannmål och baljväxter, vilka klarar sig i en relativt neutral jordmån. Det finns undantag, såsom trädgårdsblåbär som vill ha sur jord.

– Vanligtvis trivs olika typer av mikroorganismer och mikrober i olika förhållanden, inklusive pH. En gyllene medelväg, eventuellt mycket lindrig surhet, är ett gott mål biologiskt sett. Exempelvis trivs maskar i rätt neutral jord. I sådan jord trivs såväl mikrober som svampmycel, säger Bechtel.


Dela

Läs även